Telefon: 601495525

Pracujemy: pon.- pt. w godz. 8:00 - 13:00

Kontakt mailowy: biuro@lefant.pl

DANE FIRMY: lefant.pl Małgorzata Szpak

Plac Bohaterów 1

65-050 Zielona Góra

NIP: 973-029-38-64

Nr rachunku bankowego:ING Bank Śląski 34 1050 1911 1000 0097 2821 9560   Do wszystkich naszych transakcji dołączany jest paragon lub faktura .

I. Podstawowe pojęcia Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte zostały niżej wymienione terminy, należy przez nie rozumieć:

1. Przedsiębiorca – według art. 431 kodeksu cywilnego jest to „osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, która nie jest osobą prawną, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą .

2. Konsument jest to osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Towar – rzecz ruchoma, mająca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określona w zamówieniu.

3. Aukcja publiczna – według art. 2 pkt 6 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U.2014 poz.827) sposób zawarcia umowy polegający na składaniu organizatorowi aukcji w ramach przejrzystej procedury konkurencyjnych ofert przez konsumentów, którzy w niej fizycznie uczestniczą albo mogą uczestniczyć i w której zwycięski oferent jest zobowiązany do zawarcia umowy.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. W szczególności zasady zawierania umów za pośrednictwem sklepu Lefant.pl; umów sprzedaży towarów, zasad wykonywania tych umów, oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest zgodny z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U.2014 poz.827).

3. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów firmy lefant.pl Małgorzata Szpak.

4. Firma lefant.pl Małgorzata Szpak prowadzi działalność w zakresie sprzedaży towarów przez Internet za pośrednictwem sklepu Lefant.pl.

5. W celu zawarcia umowy sprzedaży na odległość niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiających wyświetlanie stron WWW, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

6. Dane identyfikujące: Firma Lefant.pl Małgorzata Szpak Plac Bohaterów 1 65-050 Zielona Góra NIP: 973-029-38-64.

7. Prosimy o uważne czytanie opisów zamieszczonych w aukcjach, w przypadku pytań, prosimy o kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00 pod nr 601495525 lub na adres mailowy:biuro@lefant.pl.

8. W wypadku jakichkolwiek niezgodności prosimy o kontakt ,w celu ich wyjaśnienia

9. Na podstawie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U.2014 poz.827) zgodniez art. 17 &2 „Przedsiębiorca zapewnia, aby konsument w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty,” zgodnie z art. 17 par.3. Jeżeli do złożenia zamówienia używa się przycisku lub podobnej funkcji, muszą być one oznaczone w łatwo czytelny sposób słowami „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoważnego sformułowania” ( na Allegro Kup-teraz ) . Użycie przycisku oznacza złożenie i potwierdzenie przez kupującego obowiązku zapłaty.

III. Płatności 

1. zwykły przelew prosimy przelać na nasze konto bankowe: ING Bank Śląski 34 1050 1911 1000 0097 2821 9560 Lefant.pl Małgorzata Szpak, Plac Bohaterów 1, 65-050 Zielona Góra.

2. W tytule przelewu koniecznie należy podać swoje Nazwisko i numer zamówienia .

3. Na wpłatę czekamy do 7 dni kalendarzowych od zakończenia aukcji.

IV. Odstąpienie od umowy:

1. Zgodnie z Art. 27. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U.2014 poz.827) Konsument, który zawarł za pośrednictwem sklepu Lefant.pl umowę na odległość ze sprzedającym , może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, zgodnie z którym jeśli konsument wybrał inny niż najtańszy sposób dostarczenia, w takim wypadku przedsiębiorca nie jest zobligowany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, wg art. 34 ust.

2 konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba, że przedsiębiorca zgodził się je ponieść albo nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

3. Konsument może odstąpić od umowy informując sprzedającego o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres e-mail : biuro@lefant.pl lub pocztą na adres: Lefant.pl Małgorzata Szpak, Plac Bohaterów 1 , 65-050 Zielona Góra

4. Zwrot paczki powinien nastąpić nie później, niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia. Zwrot płatności na konto realizowany jest w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zwrotu paczki. Oświadczenia wysyłane po terminie ustalonym w/w ustawą pozostawiane będą bez rozpoznania, a paczki będą odsyłane na koszt Kupującego zgodnie z art. 32 ust.1,2 i 3 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U.2014 poz.827).

5. Informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 30go maja 2014, art. 34 ust2, nie zwracamy kosztów przesyłki zwrotnej.

6. Nie odbieramy zwrotnych paczek za pobraniem . Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy): [adres sprzedającego] Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w Lefant.pl [numery]. Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego] Login Lefant.pl: [login kupującego] Adres: [adres kupującego] Data: [data odstąpienia od umowy] Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej] Podczas korzysrtania z prawa zwrotu należy pamiętać, iż zgodnie z obowiązującym prawem:

a) zwracane produkty muszą być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu,

b) zwracane produkty nie mogą nosić śladów użytkowania oraz muszą być pozbawione zabrudzeń,

c) do przesyłki należy dołączyć pismo o odstąpieniu od umowy,

d) przesyłka zwrotna musi być odpowiednio zabezpieczona, e) przesyłka zwrotna musi być przesyłką rejestrowaną (poleconą), aby posiadać dowód nadania i odbioru przesyłki,

f) zwrotowi podlegają wszystkie przedmioty otrzymane w danym zamówieniu (czyli przedmioty gratisowe, elementy zestawu, oryginalne opakowania etc.),

g) w przypadku otrzymania niekompletnego zwrotu, Sklep ma prawo do odliczenia od zwrotu kwoty za brakujące przedmioty,

h) wolę zwrotu należy zgłosić do 14 dni kalendarzowych od otrzymania zamówienia,

i) produkty należy odesłać do 14 dni kalendarzowych od złożenia woli zwrotu,

j) koszt przesyłki zwrotnej jest pokrywany przez Kupującego,

k) zwrotowi pieniężnemu podlega: cena produktu oraz koszt najtańszej formy dostawy dostępnej podczas dokonywania zamówienia,

l) w przypadku popełnienia błędu podczas zamówienia przez Kupującego (nieodpowiedni model, kolor etui, etc.) - zwrotowi nie podlega koszt wysyłki do Kupującego, a w przypadku darmowej przesyłki, od kwoty zwrotu potrącany jest rzeczywisty koszt wysyłki do Kupującego.